Case study กรณีศึกษา

การวัดการกระจายความถี่ของความเค้นระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน

  • กรณีศึกษาการทดสอบการสั่นสะเทือน
  • ชิ้นส่วนยานยนต์
  • คลื่นแบบสุ่ม

ภาพรวมการทดสอบ

■ วัตถุประสงค์

ในการคำนวณระดับความเสียหายในการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม การกระจายความถี่ของความเครียด (ความเครียด) จะวัดโดยการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนของการตอบสนองของสเตรนเกจ
ระดับความเสียหาย ∑ni/Ni คำนวณจากผลการแจกแจงความถี่และไดอะแกรม SN

■ ตัวอย่างการทดสอบ

รายการโครงสร้างรอย ฯลฯ

ภาพสถานะการทดสอบ

บันทึก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้

ไดนามิกสเตรนมิเตอร์ สเตรนเกจ เครื่องวิเคราะห์ความถี่