Case study กรณีศึกษา

สัญญาการให้คำปรึกษาด้านการสั่นสะเทือนและการบำรุงรักษา

  • กรณีศึกษาการทดสอบวัดผล
  • คนอื่น

ภาพรวมการทดสอบ

มีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่และจนกว่าอุปกรณ์จะอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี บริษัทจึงต้องการทำสัญญาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน รวมถึงรายละเอียดการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ การตั้งค่าอ้างอิง การกำหนดวิธีการวัดและวิเคราะห์ และการเลือกอุปกรณ์การวัด

รายละเอียดการวิเคราะห์

เซ็นสัญญาที่ปรึกษารายปี