×

Case study กรณีศึกษา

การวัดลักษณะการหน่วงของแผ่นเหล็ก

  • กรณีศึกษาการทดสอบการสั่นสะเทือน
  • คลื่นกระแทก
  • คนอื่น

ภาพรวมการทดสอบ

■ วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดลักษณะการหน่วงของเหล็กแผ่นสั้นและคานประกอบแบบลดแรงสั่นสะเทือน (มาตรฐานอ้างอิง JIS G 0602, JIS K 7391)

■ วิธีการวัด

วิธีการสั่นสะเทือนแบบกระทบกระเทือน
ชิ้นงานทดสอบถูกแขวนด้วยเชือกและวัดโดยการสั่นสะเทือนของแรงกระแทกด้วยอิมพัลส์แฮมเมอร์

วิธีการสั่นสะเทือนแบบกระทบกระเทือน

การคำนวณ Loss Factor (η) สำหรับวิธีการระงับการสั่นสะเทือน: วิธีครึ่งความกว้าง