Case study Case

Đo đặc tính giảm chấn của tấm thép

  • Nghiên cứu trường hợp kiểm tra độ rung
  • Sốc
  • Người khác

Tổng quan về thử nghiệm

■ Mục đích

Để xác định các đặc tính giảm chấn của các tấm thép ngắn và dầm liên hợp giảm chấn.
(Tiêu chuẩn tham khảo JIS G 0602, JIS K 7391)

■ Phương pháp đo

Phương pháp rung tác động lơ lửng
Mẫu thử nghiệm được treo bằng một sợi dây và được đo rung động khi va đập bằng búa xung lực.

Phương pháp rung tác động lơ lửng

Tính toán hệ số tổn thất (η) cho phương pháp dao động tác động treo: Phương pháp nửa chiều rộng