×

TestLab Test & solution

โซลูชันการวัด

การวัดและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการขนส่ง

การเตรียมเงื่อนไขการทดสอบการสั่นสะเทือนและการให้คำปรึกษา

การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เสียง ความเครียด และอุณหภูมิ

  • มลภาวะ การสั่นสะเทือนและเสียง
  • พื้น สะพาน โครงสร้าง พื้น ฯลฯ
  • ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า เครื่องมือกล ท่อ ฯลฯ
  • การสั่นสะเทือนของวัตถุที่หมุน เช่น เครื่องยนต์ (การวิเคราะห์เชิงทดลอง การวิเคราะห์การติดตามคำสั่ง การวิเคราะห์แคมป์เบลล์) การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (การวิเคราะห์ความเข้มของเสียง)

โซลูชันการวัด

คำขอรับบริการ

โปรดรอสักครู่เพื่อให้แบบฟอร์มปรากฏขึ้น

หากแบบฟอร์มไม่ปรากฏ โปรด ติดต่อเรา