Case study กรณีศึกษา

อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ

  • กรณีศึกษาการทดสอบการสั่นสะเทือน
  • การทดสอบความอดทน
  • คลื่นแบบไซน์
  • คนอื่น

กรณีทดสอบโดยใช้ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนหลายระบบ

ภาพรวมการทดสอบ

วัตถุประสงค์

การทดสอบประเมินความทนทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ

■ ตัวอย่างการทดสอบ

สายไฟ ขนาด: ประมาณ 15 ม. 1500 (กก.)

■ เงื่อนไขการทดสอบ

การทดสอบ คลื่นแบบไซน์ การกระตุ้นในแนวดิ่ง

ภาพสถานะการทดสอบ

บันทึก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้

ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน: 1 J260LS, 2 i230s.

ตัวควบคุมการสั่นสะเทือน: ซอฟต์แวร์ K2 Multi-คลื่นแบบไซน์

ระยะเวลาการทดสอบ/เวลาทำงาน

300 ชม