Case study กรณีศึกษา

การวัดการสั่นสะเทือนและสร้างรูปแบบการทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับการขนส่งทางไกล

  • กรณีศึกษาการทดสอบวัดผล
  • การทดสอบการขนส่ง
  • รถไฟ

ขอ

แพ็คกระดาษเสียหายขณะขนส่งผลิตภัณฑ์นมไปยังเมืองใหญ่ ลูกค้าขอให้วัดการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งทางไกล วิเคราะห์รูปแบบการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง และรูปแบบการทดสอบที่สร้างขึ้นบนเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

รายละเอียดการวิเคราะห์

การสั่นสะเทือนทั้งหมดจากโรงงานไปยังจุดขนถ่ายถูกวัดที่ตัวรถบรรทุก เตียง และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ และจำแนกเป็นการสั่นสะเทือนและการตกกระแทก และการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
รูปแบบการทดสอบการสั่นสะเทือนถูกสร้างขึ้นและทดสอบแล้ว

จากนั้นผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้รูปแบบการทดสอบเดียวกัน ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุการแตกหัก

長距離輸送の振動測定と加振試験パターンの作成