Case study กรณีศึกษา

การวัดผลการประเมินประสิทธิภาพอาคาร

  • กรณีศึกษาการทดสอบวัดผล
  • ต้านทานแผ่นดินไหว

ขอ

จำเป็นต้องมีการวัดและวิเคราะห์ที่หน่วยงานบำบัดน้ำเสียเพื่อให้แน่ใจว่าความถี่ธรรมชาติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกังหันไม่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของพื้น

รายละเอียดการวิเคราะห์

เซ็นเซอร์เซอร์โวถูกวางไว้บนพื้นรอบ ๆ อุปกรณ์หมุนและในแต่ละชั้น และทำการทดสอบการสั่นสะเทือน
วัดและวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของแต่ละชั้นและอาคาร
นอกจากนี้ยังวัดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวขอบเขตกับพื้นที่ใกล้เคียง และคาดการณ์ระดับการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานและเสนอตัวแยกการสั่นสะเทือน

建屋の性能評価測定