Case study Case

Xây dựng các phép đo đánh giá hiệu suất

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • chống động đất

yêu cầu

Cơ quan quản lý thoát nước cần phải đo lường và phân tích để đảm bảo rằng tần số tự nhiên của máy phát điện và tuabin không khớp với tần số tự nhiên của sàn.

Chi tiết phân tích

Các cảm biến servo được đặt trên các tầng xung quanh thiết bị quay và trên mỗi tầng, đồng thời tiến hành kiểm tra độ rung.
Tần số tự nhiên của mỗi tầng và tòa nhà đã được đo và phân tích.
Các rung động bề mặt ranh giới với khu vực lân cận cũng được đo lường và các mức rung động trong quá trình vận hành đã được dự đoán và các bộ chống rung đã được đề xuất.

建屋の性能評価測定