ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ตัวเลือกเครื่องวัดแผ่นดินไหว

จอแสดงผลภายนอก

(ED74)

ระบุแอมพลิจูดของการเร่งความเร็ว สเกลความเข้มของแผ่นดินไหว และเวลาที่เกิดสัญญาณเตือน

รุ่นที่ใช้งานได้

SW-54