Sản phẩm Chi tiết

tùy chọn máy đo địa chấn

màn hình ngoài

(ED74)

Biểu thị biên độ gia tốc, thang cường độ địa chấn và thời gian xảy ra báo động.

Mô hình áp dụng

SW-54