Products Product

Cho thuê

Cho thuê

Cho thuê máy đo độ rung

Cho thuê để gửi người thử nghiệm đến địa điểm được chỉ định. Thiết bịcho thuê, trong đó chỉ địa điểm và thiết bị được cho mượn.Trong cả hai trường hợp, chi phí thử nghiệm có thể giảm trong khi vẫn duy trì tính bảo mật của thông tin sản phẩm.

Danh mục Catalog ( Tải Catalog)

Danh mục Catalog ( Tải Catalog)

Brochure PDF có thể được tải xuống cho các thiết bị tương ứng.