TestLab Test & solution

Luồng dịch vụ

Luồng dịch vụ

STEP01

BƯỚC

01

Cuộc điều tra

STEP02

BƯỚC

02

Ước lượng

STEP03

BƯỚC

03

Gửi ước tính

IMV hoặc nhà phân phối sẽ gửi báo giá, kế hoạch kiểm tra và đơn đăng ký kiểm tra cho bạn.

STEP04

BƯỚC

04

Điều chỉnh ngày thi

Sắp xếp được thực hiện cho việc cung cấp mẫu vật, lịch trình thử nghiệm, v.v.

STEP05

BƯỚC

05

Đặt hàng

STEP06

BƯỚC

06

tiến hành kiểm tra

Phòng xét nghiệm mở cửa từ 9:00-17:00 các ngày trong tuần.
Sau khi kiểm tra, vui lòng ký vào Mẫu xác nhận thực hiện.

STEP07

BƯỚC

07

Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo kiểm tra sẽ được gửi cho bạn vào ngày sau khi kiểm tra hoàn thành.

STEP08

BƯỚC

08

hoàn trả chi phí

Trong trường hợp có sự khác biệt về thời gian, thiết bị, v.v. so với kế hoạch, dự toán quyết toán sẽ được đệ trình.

STEP09

BƯỚC

09

Sự chi trả

IMV hoặc nhà phân phối sẽ gửi hóa đơn cho bạn.