Disclaimer Disclaimer

Hạng mục miễn trách

Hạng mục miễn trách

  • Thông tin được đăng trên trang web này với tư cách là thông tin cổ đông và nhà đầu tư nhằm mục đích cung cấp thông tin tài chính, quản lý và các thông tin khác của IMV Corporation và các công ty thành viên (sau đây gọi là “chúng tôi”), và không có sự đảm bảo nào về nội dung của thông tin này.
  • Trang web có thể không chứa tất cả thông tin do chúng tôi tiết lộ hoặc có thể chứa các cách diễn đạt khác với những thông tin được tiết lộ theo những cách khác. Xin lưu ý rằng nội dung có thể được thay đổi hoặc bãi bỏ mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi rất cẩn thận khi đăng thông tin trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung của những thông tin này là chính xác, hữu ích hoặc đáng tin cậy dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không sử dụng những thông tin này.
  • Các kế hoạch, chiến lược và phán đoán của chúng tôi có trên trang web của chúng tôi, ngoài các sự kiện lịch sử, là những tuyên bố hướng tới tương lai do ban quản lý của chúng tôi đưa ra dựa trên thông tin/giả định và niềm tin hiện có và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn. Theo đó, kết quả kinh doanh thực tế được công bố có thể biến động trong tương lai tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả yếu tố trên.
  • Các mục trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích hỗ trợ người đọc hiểu thông tin quản lý và tài chính của chúng tôi và không nhằm thu hút chi tiêu vốn theo mục đích. Khi đầu tư vào thực tế, bạn được yêu cầu đưa ra đánh giá của riêng mình. Cả chúng tôi và người cung cấp thông tin đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh dựa trên thông tin được đăng tải trên trang web này.
  • Thông tin quan trọng có thể được tiết lộ trên trang web này trong vòng 12 Thời gian tiết lộ (trước thời điểm “thông báo” được quy định tại Điều 30 của Lệnh thi hành Luật Chứng khoán và Hối đoái). Trong trường hợp này, những người đã xem trang web này trước khi “xuất bản” được coi là những người nhận được thông tin chính theo quy định trong Quy định về Giao dịch Nội gián.