Sustainability ESG

Chính sách và sáng kiến

Chính sách bền vững cơ bản

Chính sách bền vững cơ bản①

基本方針

Chính sách bền vững cơ bản②

Đảm bảo tương lai 

IMV đóng góp vào sự an toàn và an ninh của thế giới thông qua hoạt động kinh doanh của mình và góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững.
Những người làm việc tại IMV luôn ý thức và tự hào rằng mọi hoạt động đều hướng tới sự an toàn và an ninh của thế giới.

sdgs

Sáng kiến IMV

Đóng góp cho SDGs

Hoạt động doanh nghiệp Sáng kiến IMV
Hoạt động kinh doanh Hệ thống kiểm tra độ rung
  • Phát triển máy lắc ECO
  • Cân nhắc về môi trường và giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm
  • Nghiên cứu phát triển và Đổi mới Dựa trên Công nghệ Rung động
phòng thí nghiệm kiểm tra
  • Cải thiện bảo mật sản phẩm được sản xuất bằng cách cung cấp các cơ sở thử nghiệm
  • Thử nghiệm nâng cao Vận hành bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn
Hệ thống đo lường
  • Tăng cường và phổ biến chức năng phòng chống thiên tai thông qua sản xuất và kinh doanh máy đo địa chấn, giám sát tình trạng công trình, v.v.
  • Nâng cao tính an toàn của công tác bảo trì phòng ngừa thông qua cảm biến rung động và bán hàng tại nhà máy, v.v.
Hoạt động doanh nghiệp
  • Cải thiện quản trị
  • Đa dạng nguồn nhân lực và tạo ra một môi trường làm việc xứng đáng

Các sáng kiến trong kế hoạch quản lý trung hạn

Quản lý xúc tiến công nghệ

働きがいも経済成長も、産業と技術革新の基礎をつくろう
Mục tiêu Phát triển công nghệ và tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy đổi mới
Khả năng phán đoán Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các công ty và trường đại học bên ngoài dựa trên kiến thức và kiến thức tích lũy được về các công nghệ rung động của chúng tôi và Vận hành nghiên cứu chung để thúc đẩy đổi mới.

Hệ thống kiểm tra độ rung

つくる責任つかう責任
Mục tiêu Giảm phát sinh chất thải
Khả năng phán đoán Thúc đẩy việc sử dụng, kiểm soát và bảo trì đúng cách các máy kiểm tra độ rung thông qua việc giới thiệu các đám mây IMV (chức năng tự chẩn đoán) và cố gắng giảm lãng phí trên cơ sở bảo trì phòng ngừa.

phòng thí nghiệm kiểm tra

すべての人に健康と福祉を、エネルギーをみんなにそしてクリーンに
Mục tiêu Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và kiểm soát tai nạn giao thông
Khả năng phán đoán Nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch và kiểm soát tai nạn giao thông do phương tiện gây ra bằng cách phát triển các sản phẩm trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt bằng cách tiến hành các thử nghiệm trong việc phát triển xe điện.

Hệ thống đo lường

住み続けられるまちづくりを、気候変動に具体的な対策を
Mục tiêu Tăng cường lực lượng chống chịu và thích ứng với thiên tai
Khả năng phán đoán Thông qua việc bán máy đo địa chấn, chúng tôi có thể kịp thời xác định thiệt hại trong trường hợp xảy ra thảm họa động đất và nâng cao lực lượng ứng phó với động đất thông qua hướng dẫn sơ tán phù hợp dựa trên dữ liệu. Nó cũng mở rộng quyền truy cập vào máy đo địa chấn thông qua việc phát triển các mô hình chi phí thấp.