Security Information Security Basic Policy

Phương châm cơ bản trong Chính sách bảo mật thông tin

Công ty Cổ phần IMV (sau đây gọi là “chúng tôi”) tin tưởng rằng việc đảm bảo an toàn thông tin là một trong những vấn đề then chốt giúp các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được tiến hành đúng đắn và trôi chảy. Theo đó, chúng tôi đã thiết lập “Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin” như một hướng dẫn để bảo vệ tài sản thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vận hành và thúc đẩy chính sách này như sau.

1. Phạm vi ứng dụng

Chúng tôi sẽ áp dụng Chính sách cơ bản này cho tất cả nhân viên của chúng tôi (cán bộ, nhân viên, nhân viên tạm thời, v.v.), những người xử lý tài sản thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ áp dụng Chính sách cơ bản này cho những người thuê ngoài của chúng tôi bằng cách ký kết một thỏa thuận phù hợp với Chính sách cơ bản này. Tài sản thông tin đề cập đến những điều sau đây: thông tin do chúng tôi xử lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, hệ thống thông tin, mạng, thiết bị, phương tiện và phương tiện lưu trữ lưu trữ và xử lý thông tin trên

2. Thành lập cơ cấu quản lý

Chúng ta sẽ thiết lập một cấu trúc quản lý để duy trì và quản lý bảo mật thông tin và xác định vai trò và trách nhiệm.

3. Thiết lập nội quy

Chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc nội bộ dựa trên Chính sách cơ bản này, đưa ra các chính sách rõ ràng về việc xử lý các tài sản thông tin và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều biết về chúng.

4. Tuân thủ các quy định

Tất cả nhân viên của chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc nội bộ dựa trên Chính sách cơ bản này, luật bảo mật thông tin và các tiêu chuẩn khác cũng như các yêu cầu bảo mật theo hợp đồng.

5. Thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết chống lại các rủi ro như phá hủy, rò rỉ, làm sai lệch, mất mát và hủy hoại thông tin để đảm bảo an toàn cho tài sản thông tin

6. Cải thiện hiểu biết về an toàn thông tin

Chúng ta sẽ tiến hành giáo dục/đào tạo liên tục và khi cần thiết cho tất cả nhân viên để nâng cao hiểu biết về bảo mật thông tin và quản lý phù hợp các tài sản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

7. Cải tiến liên tục

Chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cải thiện các biện pháp bảo mật thông tin của mình bằng cách đánh giá định kỳ và xem xét các sáng kiến trên

20-July-21
IMVCORPORATION
〒555-0011 Takeshima, Nishiyodogawa-ku, Osaka
Junpei Kojima, President and Representative Director