Sustainability ESG

Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng nâng cao quản trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quản lý quan trọng nhất để thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Để phù hợp với chính sách này, chúng tôi đã giới thiệu hệ thống cán bộ điều hành vào tháng 1 năm 2002, tiếp tục cô đọng và nâng cao chức năng ban đầu của Hội đồng quản trị, làm rõ trách nhiệm quản lý và đẩy nhanh quá trình thực hiện kinh doanh.

Cơ quan ra quyết định cao nhất trong doanh nghiệp của chúng tôi là Đại hội đồng cổ đông, đóng vai trò là cơ quan tối cao và Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là cơ quan thành phần. Ngoài ra, công tác kiểm tra & kiểm soát Các thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Giám đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản trị được thành lập với tư cách là cơ quan cấp dưới của Hội đồng quản trị. Điều này nhằm mục đích tách việc ra quyết định khỏi thực thi kinh doanh, với mục đích đạt được và nâng cao hoạt động, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn các hoạt động với các điều kiện thực tế của hoạt động tại chỗ.

Sơ lược, tổng quan, khái niệm về hệ thống quản trị doanh nghiệp của chúng tôi như sau.

コーポレート・ガバナンス体制

Tình hình hoạt động của các biện pháp liên quan đến quản trị công ty

Bối cảnh của Cơ cấu quản trị doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức quản lý liên quan đến việc ra quyết định, thực thi và giám sát quản lý

1. Ban giám đốc

Ngoài các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp bất thường khi cần thiết để ra các quyết định quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh.

2.Ban Thanh tra & Kiểm soát

Công ty có 3 thành viên Ban Kiểm soát & Kiểm soát, trong đó có 2 thành viên Ban Kiểm soát & Kiểm soát độc lập.Họ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp nội bộ quan trọng khác, lắng nghe báo cáo kinh doanh từ giám đốc và nhân viên, kiểm tra các văn bản phê duyệt để tiến hành kiểm tra. Kiểm tra độc lập & Thành viên Ban kiểm soát Hai người được bổ nhiệm từ các vị trí chủ chốt tại mỗi công ty và Kiểm tra ngoài & Thành viên BKS tại các công ty. Kiểm tra bên ngoài & Kiểm soát Các thành viên BKS với nhiều kinh nghiệm góp phần nâng cao tính trung lập và hiệu quả của kiểm tra bằng cách bày tỏ quan điểm của họ về việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT khi phù hợp. Chúng tôi cũng đảm bảo tính độc lập của Kiểm soát bên ngoài & Thành viên Ban kiểm soát bằng cách bổ nhiệm nhân sự chưa từng nắm quyền điều hành Công ty.

3.Họp cán bộ điều hành

Vào tháng 1 năm 2002, chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống nhân viên điều hành để tách việc ra quyết định khỏi hoạt động kinh doanh và để đạt được cũng như tăng cường hoạt động kinh doanh.

4.Kiểm tra nội bộ

Tất cả các nhân viên, bao gồm cả giám đốc, tuân thủ các quy tắc được quy định trong quy chế nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Theo quan sát, chúng tôi đã thành lập Văn phòng kiểm tra nội bộ và thiết lập một hệ thống ngăn chặn các hành vi sai phạm và sai sót nội bộ thông qua Vận hành kiểm tra định kỳ và đặc biệt dựa trên các quy định kiểm tra nội bộ và sổ tay hướng dẫn nội bộ.

5.kiểm tra tài khoản

Việc kiểm tra tài khoản được ủy quyền cho Deloitte Touche Tohmatsu LLC, một công ty kiểm tra trách nhiệm hữu hạn, để thỉnh thoảng nhận được lời khuyên bên cạnh các dịch vụ kiểm tra thông thường.

(Hoàn cảnh kiểm tra tài khoản)
Công ty giám định: Công ty giám định Deloitte Touche Tohmatsu LLC

  • Kế toán viên công chứng dẫn đầu cuộc kiểm toán tài chính độc lập
    Hiroyasu Kawai và Nobuyuki Nakata được chỉ định nhân viên điều hành
  • Thành phần bổ sung nghiệp vụ Kiểm tra tài khoản
    5 kế toán viên công chứng và 9 người khác

(LƯU Ý) Những người khác bao gồm những người vượt qua Kỳ thi Kế toán viên Công chứng.

6.Phối hợp giữa Thanh tra, kiểm tra & BKS nội bộ, Thanh tra tài khoản

Phòng Kiểm tra nội bộ, các Thành viên Ban Kiểm tra & Kiểm soát, các Công ty kiểm tra hoạt động trao đổi ý kiến định kỳ.

7.Thực trạng hoạt động của Nỗ lực Nâng cao Quản trị Công ty trong năm qua

Chúng tôi đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT định kỳ để thảo luận và quyết định các vấn đề quản lý quan trọng. Chúng tôi cũng đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ của Ban Chấp hành để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo báo cáo Quản trị Công ty dưới đây.

Tuyên bố thận trọng

Các tuyên bố trong trang web này liên quan đến các kế hoạch, chiến lược và phán đoán hiện tại của chúng tôi không phải là sự thật lịch sử mà là những tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên thông tin/giả định và phán đoán hiện có liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Do đó, xin lưu ý rằng các thông báo thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với các dự báo này do nhiều yếu tố khác nhau. Các mục trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích hỗ trợ người đọc hiểu thông tin quản lý và tài chính của chúng tôi và không nhằm thu hút chi tiêu vốn theo mục đích. Khi đầu tư vào thực tế, bạn nên tự mình đưa ra quyết định.