Testlab Test & solution

TBV-550S-i20-M

Head expander

  • TBV-550S-i20-M
Tần số tối đa(Hz) Khối lượng(tôi kg) Kích thước(mm)
1000 22 550 × 550