Case study Case

Tư vấn rung động cho các hoạt động hàng ngày

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • Người khác

Tổng quan về thử nghiệm

Việc xác minh dữ liệu rung động bất thường và lời khuyên nên được cung cấp.

Chi tiết phân tích

Dữ liệu được coi là bất thường được chuyển tiếp cho chúng tôi.Sau khi phân tích chi tiết, nó sẽ được trả lại cho bạn dưới dạng kết quả xác thực.