Case study Case

Các phép đo đánh giá địa chấn của hệ thống hướng dẫn máy bay

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • hàng không vũ trụ

Yêu cầu.

Thiết bị liên lạc trên trực thăng đang bị lỗi và nguyên nhân cần được điều tra.

Chi tiết phân tích

Lắp đặt cảm biến gia tốc hoặc các thiết bị khác trên thiết bị liên lạc để đo rung động trong chuyến bay thực tế.
Rung động trong lỗi giao tiếp đã được phân tích để xác định nguyên nhân.
Sau khi các giải pháp được thực hiện, lỗi giao tiếp đã chấm dứt.

航空機誘導装置の耐震評価測定