TestLab Test & solution

Thử nghiệm môi trường

Để đánh giá chất lượng của sản phẩm mục tiêu, đối tượng của thử nghiệm môi trường là tái tạo tổng số áp lực môi trường mà sản phẩm phải chịu trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm trong một khoảng thời gian giới hạn và sau đó xác nhận liệu sản phẩm vẫn giữ được chất lượng của nó sau khi thực sự tạo ra ứng suất cho sản phẩm. Vui lòng coi các bài kiểm tra độ rung là một trong những bài kiểm tra môi trường theo nghĩa rộng.”

kiểm tra môi trường

Đặc trưng

Chúng tôi có nhiều hệ thống, bao gồm máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi, máy kiểm tra sốc nhiệt lạnh và máy kiểm tra độ ăn mòn của nước muối.kết hợp thử nghiệm với độ rung và sốc cũng có thể.
Thông qua các công ty đối tác, chúng tôi cũng có thể cung cấp các giải pháp tổng thể, bao gồm thử nghiệm chống thấm và chống bụi.

Cuộc điều tra

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòngli​ên hệ với chúng tôi