Testlab Test & solution

Dụng cụ đo ba chiều kiểu máy quét 3D VL700

Dụng cụ đo lường

  • Dụng cụ đo ba chiều kiểu máy quét 3D VL700
Ví dụ ứng dụng Đối tượng đo lường Nhà chế tạo
Quét 3D
sức mạnh STL, STEP
So sánh dữ liệu quét và dữ liệu CAD
Đo chiều chính xác
“Quét một lần 200 × 200 × 200
Độ dài: Quét chia và tổng hợp”
Keyence Corporation
Click here for the website.