Sản phẩm Chi tiết

Nhiều thiết bị điều khiển – 2 trên 3 – (CU-5)

tùy chọn máy đo địa chấn

Nhiều thiết bị điều khiển – 2 trên 3 –
(CU-5)

Thiết bị này làm cho độ tin cậy của đầu ra tiếp điểm rơle của tín hiệu cảnh báo để điều khiển hoặc dừng kích hoạt cao hơn.
Tín hiệu cảnh báo được phát ra khi 2 trong số 3 thiết bị tạo ra tín hiệu cảnh báo.

Mô hình áp dụng

SW-54

SW-52