TestLab Test & solution

Vietnam Test Laboratory

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ một cửa để thử nghiệm tối ưu các bộ phận và các bộ phận khác của xe EV / HEV.

thông số kỹ thuật

Access

Factory No.13, Apartment Factory No.2, Plot P-7, Thang
Long Industrial Park I, Vong La, Dong Anh, Hanoi, Vietnam

Googlemap