Sản phẩm Chi tiết

Hệ thống nhiều trục

TS-loạt

Hệ thống đồng thời 3 trục

Hiện thực hóa các bài kiểm tra độ rung thậm chí còn gần với điều kiện thực tế hơn.

Các hệ thống kiểm tra độ rung đa trục (đồng thời) chủ yếu được sử dụng để tái tạo môi trường rung thực tế hơn.